سمپلینگ

سمپلینگ

سمپلینگ واژه سمپلینگ كه درلغت به معنای نمونه گیری و یا مزه كردن است ، دربازاریابی ارائه نمونه محصول است و یكی از تكنیك های جدید تبلیغاتی جهت فرهنگ سازی برای ترویج استفاده عموم مردم ازمحصول مورد نظر و افزایش محبوبیت یك نام و نشان تجاری، درجهت بهره برداری طولانی مدت درآینده ای پیش بینی شده همراه است وبه عبارتی ساده تر زمانی كه محصول جدید و ناآشنایی به بازارعرضه می شود و یا مورد استقبال مردم قرار نمی گیرد با ارائه نمونه های كوچكتر ازاین محصول بصورت رایگان و آشنا كردن مردم با مزایای آن محصول، آنها را برای خرید تشویق كرده ایم.