خدمات چاپ

خدمات چاپ

چاپ چاپ به معنی انتقال مطالب (متن نوشته شده، حروف، عکس، طرح، نقش و…) روی حامل چاپ (سطح چاپ شونده) و نیز تکثیر آن به شمارگان زیاد است. صنعت چاپ از زمره صنایعی است که وجود آنها بستگی زیادی به میزان پیشرفت فرهنگ و دانش جامعه دارد. از زمان اختراع چاپ با حروف متغیر و ساخت پرس چوبی توسط گوتنبرگ بیش از ۵۶۰ سال نمیگذرد. در این مدت صنعت چاپ به تحولات بسیار شگرفی دست یافته است. تا جایی که اکنون حتی چاپخانه های کوچک، در تمام دنیا از جمله ایران از دستگاه های بسیار پیشرفته الکترونیکی و کامپیوتری استفاده میکنند. به همین دلیل است که سرعت پیشرفت و تغییرات در صنعت چاپ تقریباً به روز رسیده است و هر روز در این صنعت پدیده تازهای به خدمت گرفته میشود. هم اکنون در برخی از لیتوگرافی های ایران از دستگاههای پیشرفته اسکنر (تخت و سیلندری) حرف ها و ایمیج ستر و پلیت ستر جهت تفکیک عکسها و تهیه فیلم و زینک استفاده میکنند.